ADO.NETقسمتی از NET Framework. است. ADO.NET برای مدیریت دستیابی به داده استفاده می شود. با استفاده از ADO.NET می توانید با پایگاه داده کار کنید.
 
ADO.NET چیست؟
 • ADO.NET بخشی از  NET Framwork. است
  ADO.NET حاوی یک سری کلاس است که برای مدیریت دستیابی داده استفاده می شوند
  ADO.NET تماما بر مبنای XML است
  ADO.NET، برخلاف ADO، شیء Recordset ندارد
 
ایجاد اتصال پایگاه داده
در این آموزش قصد داریم از پایگاه داده Northwind در مثال ها استفاده کنیم.
ابتدا فضای نام "System.Data.OleDB" را وارد نمایید. به این فضای نام برای کار با Microsoft Access و سایر سرویس دهنده های OLEDB نیاز داریم.
سپس  اتصالی به پایگاه داده در زیرروال Page_Load ایجاد می کنیم.
متغیر dbconn را، به عنوان یک شیء از کلاس OleDbConnection با استفاده از رشته اتصالی که سرویس دهنده OLE DB و محل پایگاه داده را مشخص می کند، تعریف می کنیم.
سپس اتصال پایگاه داده را باز می کنیم:

<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>

<script runat="server">
sub Page_Load
dim dbconn
dbconn=New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
data source=" & server.mappath("northwind.mdb"))
dbconn.Open()
end sub
</script>
 
نکته: رشته اتصال می بایست یک رشته پیوسته بدون شکستن خط (رفتن به خط بعد) می باشد.
 
ایجاد دستور پایگاه داده
برای واکشی رکوردها از پایگاه داده، متغیر dbcomm را به عنوان شیء کلاس OleDbCommand ایجاد می نماییم. کلاس OleDbCommand برای اجرای پرس و جوی SQL جداول پایگاه داده است.

<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>

<script runat="server">
sub Page_Load
dim dbconn,sql,dbcomm
dbconn=New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
data source=" & server.mappath("northwind.mdb"))
dbconn.Open()
sql="SELECT * FROM customers"
dbcomm=New OleDbCommand(sql,dbconn)
end sub
</script>
 
ایجاد DataReader
کلاس OleDbDataReader برای خواندن جریانی از رکوردهای یک منبع داده استفاده می شود.
DataReader با استفاده از فراخوانی متد ExecuteReader از شیء OleDbDataReader ایجاد می گردد:

<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>

<script runat="server">
sub Page_Load
dim dbconn,sql,dbcomm,dbread
dbconn=New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
data source=" & server.mappath("northwind.mdb"))
dbconn.Open()
sql="SELECT * FROM customers"
dbcomm=New OleDbCommand(sql,dbconn)
dbread=dbcomm.ExecuteReader()
end sub
</script>
 
اتصال به کنترل Repeater
در ادامه DataReader را به کنترل Repeater متصل می نماییم.
مثال

<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>

<script runat="server">
sub Page_Load
dim dbconn,sql,dbcomm,dbread
dbconn=New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
data source=" & server.mappath("northwind.mdb"))
dbconn.Open()
sql="SELECT * FROM customers"
dbcomm=New OleDbCommand(sql,dbconn)
dbread=dbcomm.ExecuteReader()
customers.DataSource=dbread
customers.DataBind()
dbread.Close()
dbconn.Close()
end sub
</script>

<html>
<body>

<form runat="server">
<asp:Repeater id="customers" runat="server">

<HeaderTemplate>
<table border="1" width="100%">
<tr>
<th>Companyname</th>
<th>Contactname</th>
<th>Address</th>
<th>City</th>
</tr>
</HeaderTemplate>

<ItemTemplate>
<tr>
<td><%#Container.DataItem("companyname")%></td>
<td><%#Container.DataItem("contactname")%></td>
<td><%#Container.DataItem("address")%></td>
<td><%#Container.DataItem("city")%></td>
</tr>
</ItemTemplate>

<FooterTemplate>
</table>
</FooterTemplate>

</asp:Repeater>
</form>

</body>
</html>
 
 
 
 
بستن اتصال پایگاه داده
همواره هم DataReader و هم اتصال پایگاه داده را پس از دستیابی به پایگاه داده ببندید:
dbread.Close()
dbconn.Close()
توضیحات

سفارش پروژه

مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با دارا بودن ده ها نیروی متخصص آماده انجام انواع پروژه های زیر برای وزارت خانه ها ، سازمان ها ، شرکتها و اشخاص می باشد :

 • پروژه های تحت وب و ویندوز
 • طراحی سایت
 • فروشگاه اینترنتی
 • اپلیکیشن های موبایل
 • پروژه های مهندسی نرم افزار
 • طراحی بانک های اطلاعاتی
 • مشاوره 

برای سفارش پروژه اینجا کلیک کنید.

و یا با شماره 09120802196 ، 09129313358 به صورت تلفنی یا تلگرام پروژه خود را سفارش دهید.