کنترل DataList، مانند کنترل Repeater، برای نمایش لیستی از آیتم های تکراری استفاده می شوند که به یک کنترل متصل می شوند. با این وجود، کنترل DataList، داده ها را به صورت پیش فرض در یک جدول قرار می دهد.
 

اتصال یک DataSet به کنترل Datalist

 
کنترل DataList، مانند کنترلRepeater، برای نمایش لیستی از آیتم های تکراری استفاده می شوند که به یک کنترل متصل می شوند. با این وجود کنترل DataList، داده ها را به صورت پیش فرض در یک جدول قرار می دهد. کنترل DataList ممکن است به یک جدول پایگاه داده، یک فایل XML، یا هر لیستی از آیتم ها متصل شود. در این آموزش، نحوه اتصال یک فایل XML را به کنترل DataList نشان خواهیم داد.
 
از فایل XML زیر در مثال های این آموزش استفاده کرده ایم ("cdcatalog.xml")

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<catalog>
<cd>
  <title>Empire Burlesque</title>
  <artist>Bob Dylan</artist>
  <country>USA</country>
  <company>Columbia</company>
  <price>10.90</price>
  <year>1985</year>
</cd>
<cd>
  <title>Hide your heart</title>
  <artist>Bonnie Tyler</artist>
  <country>UK</country>
  <company>CBS Records</company>
  <price>9.90</price>
  <year>1988</year>
</cd>
<cd>
  <title>Greatest Hits</title>
  <artist>Dolly Parton</artist>
  <country>USA</country>
  <company>RCA</company>
  <price>9.90</price>
  <year>1982</year>
</cd>
<cd>
  <title>Still got the blues</title>
  <artist>Gary Moore</artist>
  <country>UK</country>
  <company>Virgin records</company>
  <price>10.20</price>
  <year>1990</year>
</cd>
<cd>
  <title>Eros</title>
  <artist>Eros Ramazzotti</artist>
  <country>EU</country>
  <company>BMG</company>
  <price>9.90</price>
  <year>1997</year>
</cd>
</catalog>
فایل XML فوق را از اینجا دانلود نمایید
ابتدا فضای نام "System.Data" را وارد نمایید. به این فضای نام برای کار با شیء DataSet نیاز داریم. دایرکتیو زیر را به بالای یک صفحه aspx. وارد نمایید.

<%@ Import Namespace="System.Data" %>
 
در مرحله بعد، یک DataSet برای فایل XML ایجاد نمایید و هنگامی که صفحه بارگذاری شد، فایل XML را درون DataSet بارگذاری نمایید.

<script runat="server">
sub Page_Load
if Not Page.IsPostBack then
  dim mycdcatalog=New DataSet
  mycdcatalog.ReadXml(MapPath("cdcatalog.xml"))
end if
end sub
 
در ادامه، یک کنترل DataList در صفحه aspx. اضافه می کنیم. محتوای عنصر <HeaderTemplate> تنها یک بار و اولین بار با خروجی پر می شود، سپس محتوای عنصر <ItemTemplate> به ازای هر "record" در DataSet، تکمیل می شود، و در نهایت محتوای عنصر <FooterTemplate> یکبار با خروجی پر می شود.

<html>
<body>

<form runat="server">
<asp:DataList id="cdcatalog" runat="server">

<HeaderTemplate>
...
</HeaderTemplate>

<ItemTemplate>
...
</ItemTemplate>

<FooterTemplate>
...
</FooterTemplate>

</asp:DataList>
</form>

</body>
</html>
 
سپس اسکریپتی برای ایجاد DataSet اضافه می کنیم و mycdcatalog DataSet را به کنترل DataList متصل می کنیم. همچنین کنترل DataList را با تگ های <HeaderTemplate> که حاوی عنوان جدول می باشد، و با استفاده از <ItemTemplate> که حاوی داده هایی است که بایستی نمایش داده شود، و <FooterTemplate> که حاوی متن است پر می کنیم. توجه فرمایید که ویژگی gridline کنترل Dataset معادل "both" قرار داده شده است تا حاشیه های جدول را نمایش دهد.
مثال

<%@ Import Namespace="System.Data" %>

<script runat="server">
sub Page_Load
if Not Page.IsPostBack then
  dim mycdcatalog=New DataSet
  mycdcatalog.ReadXml(MapPath("cdcatalog.xml"))
  cdcatalog.DataSource=mycdcatalog
  cdcatalog.DataBind()
end if
end sub
</script>

<html>
<body>

<form runat="server">
<asp:DataList id="cdcatalog"
gridlines="both" runat="server">

<HeaderTemplate>
My CD Catalog
</HeaderTemplate>

<ItemTemplate>
"<%#Container.DataItem("title")%>" of
<%#Container.DataItem("artist")%> -
$<%#Container.DataItem("price")%>
</ItemTemplate>

<FooterTemplate>
Copyright Hege Refsnes
</FooterTemplate>

</asp:DataList>
</form>

</body>
</html>
 
 
 
استفاده از استایل
می توانید برای اینکه خروجی را زیباتر نمایید، به کنترل DataList استایل اضافه نمایید:
مثال

<%@ Import Namespace="System.Data" %>

<script runat="server">
sub Page_Load
if Not Page.IsPostBack then
  dim mycdcatalog=New DataSet
  mycdcatalog.ReadXml(MapPath("cdcatalog.xml"))
  cdcatalog.DataSource=mycdcatalog
  cdcatalog.DataBind()
end if
end sub
</script>

<html>
<body>

<form runat="server">
<asp:DataList id="cdcatalog"
runat="server"
cellpadding="2"
cellspacing="2"
borderstyle="inset"
backcolor="#e8e8e8"
width="100%"
headerstyle-font-name="Verdana"
headerstyle-font-size="12pt"
headerstyle-horizontalalign="center"
headerstyle-font-bold="true"
itemstyle-backcolor="#778899"
itemstyle-forecolor="#ffffff"
footerstyle-font-size="9pt"
footerstyle-font-italic="true">

<HeaderTemplate>
My CD Catalog
</HeaderTemplate>

<ItemTemplate>
"<%#Container.DataItem("title")%>" of
<%#Container.DataItem("artist")%> -
$<%#Container.DataItem("price")%>
</ItemTemplate>

<FooterTemplate>
Copyright Hege Refsnes
</FooterTemplate>

</asp:DataList>
</form>

</body>
</html>
 

 

 

 

 
استفاده از <AlternatingItemTemplate>
می توانیم از عنصر <AlternatingItemTemplate> بعد از عنصر <ItemTemplate> استفاده کنیم تا در رابطه با ظاهر ردیف های خروجی توضیح دهیم. شما ممکن است به داده های بخش <AlternatingItemTemplate> استایل اضافه نمایید:
مثال

<%@ Import Namespace="System.Data" %>

<script runat="server">
sub Page_Load
if Not Page.IsPostBack then
dim mycdcatalog=New DataSet
mycdcatalog.ReadXml(MapPath("cdcatalog.xml"))
cdcatalog.DataSource=mycdcatalog
cdcatalog.DataBind()
end if
end sub
</script>

<html>
<body>

<form runat="server">
<asp:DataList id="cdcatalog"
runat="server"
cellpadding="2"
cellspacing="2"
borderstyle="inset"
backcolor="#e8e8e8"
width="100%"
headerstyle-font-name="Verdana"
headerstyle-font-size="12pt"
headerstyle-horizontalalign="center"
headerstyle-font-bold="True"
itemstyle-backcolor="#778899"
itemstyle-forecolor="#ffffff"
alternatingitemstyle-backcolor="#e8e8e8"
alternatingitemstyle-forecolor="#000000"
footerstyle-font-size="9pt"
footerstyle-font-italic="True">

<HeaderTemplate>
My CD Catalog
</HeaderTemplate>

<ItemTemplate>
"<%#Container.DataItem("title")%>" of
<%#Container.DataItem("artist")%> -
$<%#Container.DataItem("price")%>
</ItemTemplate>

<AlternatingItemTemplate>
"<%#Container.DataItem("title")%>" of
<%#Container.DataItem("artist")%> -
$<%#Container.DataItem("price")%>
</AlternatingItemTemplate>

<FooterTemplate>
&copy; Hege Refsnes
</FooterTemplate>

</asp:DataList>
</form>

</body>
</html>
 

 

 

سفارش پروژه

مجتمع برنامه نویسی ایرانیان با دارا بودن ده ها نیروی متخصص آماده انجام انواع پروژه های زیر برای وزارت خانه ها ، سازمان ها ، شرکتها و اشخاص می باشد :

  • پروژه های تحت وب و ویندوز
  • طراحی سایت
  • فروشگاه اینترنتی
  • اپلیکیشن های موبایل
  • پروژه های مهندسی نرم افزار
  • طراحی بانک های اطلاعاتی
  • مشاوره 

برای سفارش پروژه اینجا کلیک کنید.

و یا با شماره 09120802196 ، 09129313358 به صورت تلفنی یا تلگرام پروژه خود را سفارش دهید.